Susålandets Vævekreds stiftet 28. januar 1999

Vedtægter

§1.   Navn
        Foreningens navn er Susålandets Vævekreds.
        Foreningen har hjemsted i Ringsted Kommune.
        Foreningen er medlem af oplysningsforbundet FORA.

§2.   Formålet med foreningen er
        - at fremme kendskab til vævning, håndarbejde, kunsthåndværk og
          design.
        - at holde de gamle håndværk ved lige.
        - at erhverve viden gennem kurser, foredrag og ekskursioner.
        - at dele fælles interesser og inspirere hinanden.

§3.   Medlemmer
        Enhver, der har interesse for vævning, håndarbejde, kunsthåndværk og 
        design.

§4.   Generalforsamling
        Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens 
        anliggender.
        Medlemmer, der har betalt kontingent senest d. 1. februar, har stemme-
        og 
opstillingsret på generalforsamlingen.
        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar og indkaldes med 
        3 ugers varsel. 
        Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og regnskab.
        Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
        formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før.
        De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt
        stemme­flertal.
        Ved stemmelighed er der omstemning. Er der stadig stemmelighed,
        bortfalder forslaget. Alle afstemninger kan foretages skriftligt, såfremt
        ét medlem forlanger det.
        Der skrives referat, og dette underskrives af formanden og dirigenten.
        Referatet udsendes til alle medlemmer pr. e-mail eller skriftligt til dem, 
        der ikke har e-mailadresse. 

        Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst
        indeholde: 
        1.   Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
        2.   Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden om foreningens
              arbejde i det forløbne år
        3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
        4.   Behandling af indkomne forslag
        5.   Fastsættelse af kontingent
        6.   Valg til bestyrelsen
        7.   Valg af 1 suppleant
        8.   Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
        9.   Eventuelt

§5.   Bestyrelsen
        Bestyrelsen består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med
        formand, næstformand, kasserer og sekretær. 3 bestyrelsesmedlemmer
        er på valg i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
        Der vælges hvert år 1 suppleant. Der skrives referat af bestyrelses-
        møderne.
        Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af  5 bestyrelses-
        medlemmer er til stede.
        Afgørelser i bestyrelsen sker ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
        stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Afstemninger i
        bestyrelsen skal være skriftlige, hvis blot ét medlem forlanger det.
        Bestyrelsesmøde holdes efter behov, dog minimum 4 gange årligt.
        Indkaldelse skal ske med mindst 1 uges varsel.

§6.   Ekstraordinær generalforsamling
        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 
        2/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden.
        Når der er fremsat ønske om en ekstraordinær generalforsamling, er
        bestyrelsen pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 8 uger
        efter anmodningen. På den ekstraordinære generalforsamling behandles
        kun de forslag, der har givet anledning til indkaldelsen.

§7.   Generalforsamling
        Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og er
        stemmeberettiget, når han/hun har betalt kontingent og været medlem i
        mindst én måned.Et medlem kan give et andet medlem én fuldmagt.
        Stemmeafgivning ved generalforsamlingen kan ske ved personligt
        fremmøde eller ved fuldmagt, således at hvert medlem kun kan være
        fuldmagtshaver for én stemmeberettiget person.
        Der godtgøres ikke kontingent ved udmeldelse.

§8.   Vedtægtsændringer
        Beslutning om ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal af de på general-
        forsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
        Der skrives referat, der underskrives af formanden og dirigenten.
        Referatet udsendes til alle medlemmerne pr. e-mail eller skriftligt til
        dem, der ikke har e-mail adresse.

§9.   Hæftelse
        Foreningen tegnes af formand eller kasserer. Foreningen hæfter kun for
        sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der
        påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig
        økonomisk hæftelse.

§10. Regnskabsår
        Det påhviler kassereren at opkræve kontingent og føre foreningens
        regnskab.
        Midlerne indsættes på foreningens bankkonto.
        Regnskabsåret følger kalenderåret.

§11. Revision
        Revision af foreningens regnskaber foretages af den på general-
        forsamlingen valgte revisor.

§12. Opløsning
        Opløsning af foreningen skal vedtages ved simpelt flertal på en
        ekstraordinær generalforsamling. 
        I tilfælde af foreningens opløsning skal formuen, efter alle
        forpligtigelser er opfyldt, tilfalde et formål, der svarer til 
        foreningens formål.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling i
Sneslev d.19.november 2015.
De erstatter vedtægterne fra 28. januar 1999.